REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Runspace.pl

 

Korzystanie ze sklepu znajdującego się pod domeną www.runspace.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

 

 

§1. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu runspace.pl.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez firmę LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy, działającego pod domeną www.runspace.pl

Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy, działający pod domeną internetową runspace.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

 

§2. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu runspace.pl, są przetwarzane przez firmę LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy. Dokonując zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

2. Firma Life + Joanna Maciejewska-Błachewicz gromadzi następujące dane osobowe Klientów za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie internetowym:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania,

3) adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.

3.Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

-  realizacji umowy,

- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Firma Life+ Joanna Maciejewska-Błachewicz może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Klienta w celu przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia, produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie Sklepu Internetowego, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

6.Jeśli klient dokonał rejestracji w sklepie to celu jego usunięcia ze sklepu, należy przesłać taką prośbę z adresu e-mail którego konto ma zostać wykasowane na adres kontakt@runspace.pl

 7.Firma Life + Joanna Maciejewska-Błachewicz przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.

Wszystkie formularze, wymagające podania danych osobowych są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Dostęp do nich jest możliwy tylko poprzez szyfrowane połączenie.

 

§3. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod domeną internetową www.runspace.pl  prowadzony jest przez : 

LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz

Ul. Jagiellońska 10

85-020 Bydgoszcz

NIP: 967-008-34-87

REGON:

 

Adres korespondencyjny sklepu :

Ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz;

 

Preferowany kontakt według następującej kolejności:-> e-mail: kontakt@runspace.pl
-> telefon kom 531401512

 

Godziny otwarcia sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.runspace.pl

 

Możliwy jest odbiór towaru w punkcie odbioru przy ul. Szuwarowej 3 w Bydgoszczy po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny odbioru zamówienia.

 

 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności  :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu runspace.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7. Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub

b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies, lub 

c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies.

d.) Rozdzielczość ekranu minimum 1000px.

 

 

§4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dokonanie rejestracji na stronie www.runspace.pl

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla prowadzącego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu runspace.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

§5. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie runspace.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny są cenami brutto.

2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Do niektórych zamówień może zostać naliczony rabat,  o czym klient zostanie poinformowany.

4. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są tylko i wyłącznie cenami sprzedaży internetowej. Przy zakupie w sklepie stacjonarnym cenę ustala indywidualnie.

 

§6. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową runspace.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia"  zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

Firma Life + Joanna Maciejewska-Błachewicz  nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub nie odebrania przesyłki w terminie przez adresata. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną. Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny.

Firma Life + Joanna Maciejewska-Błachewicz  wystawia faktury/ rachunki na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia dopisać lub poinformować o tym obsługę sklepu podając dane firmy.

Faktury/ rachunki dla osób fizycznych mogą zostać wystawione w ciągu 30 dni a dla firm w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu fiskalnego. W każdym przypadku należy odesłać paragon fiskalny na adres korespondencyjny sklepu.                

 

 

§7. Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

a.  Przed wydaniem towaru Klientowi: Przelew na rachunek bankowy o numerze 28 1910 1048 2610 1126 7756 0001

b. w chwili odbioru towaru w zależności od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki:

            - osobie wydającej towar w sklepie stacjonarnym lub w punkcie odbioru,

            - przedstawicielowi Poczty Polskiej S.A. przy odbiorze przesyłki za pobraniem.

            - kurierowi – przy wyborze przysyłki za pobraniem,

            - w paczkomacie – przy wyborze przesyłki za pobraniem.

2. Sklep Internetowy może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sklep Internetowy jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

 

§8. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w zależności od wyboru klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwa jest też dostawa transportem własnym lub odbiór osobisty.  Koszty dostawy podano na stronie: http://www.runspace.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy w zależności od wybranej formy dostawy wynosi od 1 do 6 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

W zamówieniach, w których Klient wybrał przedpłatę na konto, realizacja uwarunkowana jest zaksięgowaniem wpływu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu, zaś wysyłka odbywa się w ciągu 3 dni od daty wpływu tych środków.


W przypadku wysłania firmą kurierską:

Każda przesyłka posiada swój unikalny numer, za pomocą którego można sprawdzić na stronie firmy przewozowej, gdzie się znajduje. Numer przesyłki wysyłany jest do klienta w dniu nadania przesyłki.

Wszystkie przesyłki kurierskie należy sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera. 

W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce ( jeśli opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone), Klient jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u kuriera) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), firma LIFE + kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

 

W przypadku wysłania firmą INPOST - opcja paczkomaty.

Każda przesyłka jest rejestrowana i w dowolnym momencie można sprawdzić w którym miejscu się znajduje. Numer nadawczy klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas składania zamówienia w ciągu 48 h od momentu nadania przesyłki. Nadawcą numeru przewozowego jest firma INPOST. Czas dostawy INPOST  PACZKOMATY to 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

Przesyłki Paczkomatowe oczekują na odbiór w Paczkomacie w terminie 72 godzin ( 3 dni kalendarzowe) od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki Paczkomatowe nieodebrane w tym terminie, są kierowane do oddziału InPost w celu ich wydania Odbiorcy. Odbiór Przesyłek Paczkomatowych jest możliwy w oddziale InPost w godzinach jego pracy w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie. Operator poinformuje Odbiorcę
 ( sms i email) o fakcie przekazania Przesyłki Przesyłki Paczkomatowej do oddziału InPost.

 

 

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku zamówienia, paragonu lub faktury.


§9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres siedziby firmy lub adres mailowy sklepu.

2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.   

3. Towar zwracany zgodnie ust.1, nie może nosić oznak użytkowania. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają:

- świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą,

- towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest także wyłączone w przypadku towarów przygotowywanych na specjalne zamówienie, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres sklepu. 

6. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, razem z metkami i oryginalnym opakowaniem jeśli takowe było. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Koszt odesłania towaru ponosi Sprzedawca tj. firma Life + Joanna Maciejewska-Błachewicz .

 

§10. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres firmy. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do  14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Gwarancja uznawana jest tylko na podstawie dowodu zakupu (paragonu lub faktury vat), dlatego zaleca się zachowanie wskazanego dokumentu.

3. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować firmę LIFE +. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności przewoźnika spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem przewoźnika na adres LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy lub nie odbierać przesyłki.

5. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez podmiot prowadzący Sklep Internetowy, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Sklep Internetowy rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć opis wad. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

8. Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu.

9. Wysłanie przesyłki z reklamacją towaru odbywa się na koszt nabywcy. W przypadku uznania reklamacji Sklep Internetowy odeśle towar nabywcy na swój koszt.

10. Jeżeli zareklamowany towar okaże się pozbawiony wad Sklep Internetowy odeśle towar nabywcy oraz obciąży go kosztami przesyłki.

 

 

§11. Wymiany

1. W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta. koszty przesyłki pokrywa sprzedający.

2.Wymiana jest możliwa tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, opakowaniu o ile wcześniej w takim były oraz muszą posiadać wszystkie metki.


3.Towar należy odesłać na adres siedziby firmy LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz.

 

 


§12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący Sklep Internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  mailowo pod adres siedziby firmy lub telefonicznie.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

5. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§13. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą LIFE+ Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy LIFE + Joanna Maciejewska-Błachewicz z siedzibą w Bydgoszczy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.runspace.pl.  i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

7. Podmiot prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.